hoso
banggia
thucdon
Camera

Hồ sơ nhập học

HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON THIÊN THẦN                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

       TRƯỜNG MẪU GIÁO THIÊN THẦN                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                    

 

        

                                                                                ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

 

Kính gửi : TRƯỜNG MẪU GIÁO THIÊN THẦN

                                   

                       

Diễn giải

NGƯỜI CHA

NGƯỜI MẸ

Họ và tên

………………………………….

………………………………...

Nghề nghiệp

………………………………….

………………………………...

Địa chỉ cơ quan

(Nếu có)

………………………………….

………………………………….

………………………………..

………………………………..

Địa chỉ thường trú:

………………………………….

………………………………….

………………………………..

………………………………..

Địa chỉ tạm trú:

………………………………….

………………………………….

………………………………..

………………………………..

Điện thoại liên lạc

………………………………….

………………………………..

 

Đề nghị đăng ký nhập học cho con chúng tôi:

 

Tên là: ……….…………………………….………………         Nam:                         Nữ:  

Ngày, tháng, năm sinh: …….…………….……………….. Con thứ: …….………………..…

Nơi sinh: ………………………………..…………………………………………………….…...

Địa chỉ thường trú : ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ tạm trú: ……………………………………………………………………………………

 

Chúng tôi cam kết tuân theo các điều quy định trong nội quy nhà trường.

      

                                                                            ..…….…….…, ngày …… tháng …… năm 201.…

                                                                                           CHA MẸ HỌC SINH

                                                         (ký và ghi rõ họ tên)

Đính kèm:

- Bản sao giấy khai sinh  

- Bản photo: hộ khẩu + giấy tiêm ngừa +Bảo hiểm y tế của trẻ(nếu có)

 

 

 

 

Hồ sơ nhập học

Hồ sơ nhập học

Hồ sơ nhập học

Hồ sơ nhập học